menu

CONTACT UNESCO CHAIR

Geoenvironmental Disaster Reduction
Shimane University
1060 Nishkawatsu-cho, Matsue, Shimane 690-8504, Japan
phone Tel: +81-852-32-6464
print Fax: +81-852-32-6469